Formuláře

Nenašli jste hledaný vzor smlouvy, máte nápad nebo otázku?


Zadejte email:Do políčka dole opíšte kód z výše uvedeného obrázku


Vzor Zdarma do 5-7 pracovních dnů

Zavolejte na Tel.č. 725 069 162 (PO do PÁ od 9:00 do 16:00)
a zcela ZDARMA Vám vypracujeme vzor dokumentu na míru vašeho řešení.

Naše statistiky

Celkové návštěvy: 12 415 017

Dnes: 1 227

Počet zobrazených vzorů: 4 696 287

Počet stažených vzorů: 1 244 062

Vzory smluv ke stažení zdarma.

Soudní poplatky

Zákon č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích
Poslední aktualizace stránky: 27.4.2010.

Budete podávat žádost nebo odvolání k soudu? Potřebujete na soudě ověřit listinu, podpis nebo nahlédnout do soudního spisu? Soudní poplatky jsou stanoveny pro veškeré tyto úkony. Odpovídáme na otázky: jakým způsobem soudní poplatky uhradit a kolik za ně zaplatíte?

Soudní poplatky lze platit kolkovými známkami, avšak hodnota poplatku nesmí přesáhnout 5 000,-Kč. Vyšší částky je pak nutné poukázat na zvláštní účet státního rozpočtu (hotově nebo převodem).

1. Manželství, výživné, rodičovství

Manželství

Návrh na zahájení řízení o vypořádání společného jmění manželů nebo o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví 1 000,-

Poznámka: Sazba soudního poplatku podle této položky se zvyšuje o 3 000,- Kč za každou nemovitost a o 10 000,- Kč za každý podnik nebo jeho organizační složky.

Výživné

Za návrh na zahájení řízení o určení výživného, včetně jeho zvýšení, jakož i o snížení nebo zrušení výživného, jehož předmětem je peněžité plnění:
do částky 30 000,- 300,-
v částce vyšší než 30 000,- 1 % nejvýše však 10 000,-

Zjištění/popření rodičovství

Za návrh na uznání cizích rozhodnutí v manželských věcech a ve věcech určení (zjištění nebo popření) rodičovství 1 000,-
Od poplatku se osvobozují řízení ve věcech
a) opatrovnických, péče soudu o nezletilé, osvojení a povolení uzavřít manželství

zpět nahoru

2. Soudní poplatky za řízení, úkony a předběžná opatření

Soudní poplatky za řízení

Za návrh na zahájení občanského soudního řízení jehož předmětem je peněžité plnění, jsou soudní poplatky stanoveny na:
do částky 15 000,- 600,-
nad 15 000,- 4 % z částky plnění

Soudní poplatky za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, jehož předmětem je peněžité plnění:
do částky 15 000,- 300,-
nad 15 000,- 2 % z částky plnění

Soudní poplatky za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem není peněžité plnění:
za každou nemovitost 3 000,-
za každý podnik nebo za každou jeho organizační složku 10 000,-
v ostatních případech, není-li dále stanoveno jinak 1 000,-

Soudní poplatky za úkony

Za pomoc soudu před nařízením výkonu rozhodnutí 200,-
Za dožádání rozhodců v rozhodčím řízení o provedení úkonu soudem 1 000,-

Soudní poplatky za předběžné opatření

Za návrh na vydání předběžného opatření 500,-

Smírčí řízení

Za schválený smír uzavřený ve smírčím řízení:
je-li předmětem smíru peněžité plnění do částky 15 000,- 300,-
je-li předmětem smíru peněžité plnění vyšší než 15 000,- 2% nejvýše však 20 000,-
v ostatních případech 1 000,-

Poznámka: Za návrh se soudní poplatek nevybírá

Incidenční spory

Za návrh na zahájení řízení v incidenčních sporech 1 000,-

zpět nahoru

3. Podnikání

Za návrh na zahájení řízení ve věcech obchodního rejstříku:
za první zápis podnikatele do obchodního rejstříku 5 000,-
za výmaz podnikatele 3 000,-
za změny nebo doplnění zápisu u podnikatele 1 000,-

zpět nahoru

4. Úschova, umoření listin

Úschova

Za návrh na zahájení řízení o úschově za účelem splnění závazku, podle předmětu úschovy:
peníze do 20 000,- včetně 200,-
peníze v částce vyšší než 20 000,- 1 % z částky
za každou movitou věc 500,-
za každý cenný papír 100,-

Umoření listin

Za návrh na zahájení řízení o umoření listiny nebo listin 350,-

zpět nahoru

5. Obnova řízení, zmatečnost, správní soudnictví a odvolání

Obnova řízení

Za žalobu na obnovu řízení 1 000,-

Zmatečnost, správní soudnictví, odvolání

Za žalobu pro zmatečnost 1 000,-

Za žalobu podanou ve věci, o níž dříve rozhodl jiný orgán než soud, je-li předmětem:
peněžité plnění do částky 20 000,- 1 000,-
v ostatních případech 2 500,-

Za žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení ve věcech správního soudnictví.
proti rozhodnutí správního orgánu 2 000,-
v ostatních případech 1 000,-

zpět nahoru

6. Soudní poplatky za návrhy a odvolací řízení soudu

Soudní poplatky za návrhy soudu k vydání rozhodnutí

Za návrh na nařízení výkonu rozhodnutí:
je-li vymáháno peněžité plnění do částky 15 000Kč 300,-
je-li vymáháno peněžité plnění v částce vyšší než 15 000,- 2 % nejvýše 50 000,-
v ostatních případech 1 000,-

Poznámka: Za návrhy na druhé a další nařízení výkonu rozhodnutí na základě téhož vykonatelného rozhodnutí proti témuž účastníku se zaplatí polovina příslušných poplatků, ne však méně než 300,- Kč. Za návrh na zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce nebo na odklad výkonu rozhodnutí nebo exekuce se soudní poplatek nevybere.

Soudní poplatky za odvolací řízení

Za odvolání proti rozhodnutí soudu ve věci samé, podle předmětu odvolacího řízení:
peněžité plnění do částky 15 000,- 600,-
peněžité plnění v částce vyšší než 15 000,- 4%
za každou nemovitost 3 000,-
za každý podnik nebo za každou jeho organizační složku 10 000,-
v ostatních případech 1 000,-

Poznámka: Soudní poplatek za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodováno jen o základu předmětu řízení, se poplatek neplatí.

Za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, podle předmětu dovolacího řízení:
peněžité plnění do částky 100 000,- 1 000,-
v ostatních případech 5 000,-

Poznámka: Soudní poplatek za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, kterým bylo rozhodováno jen o základu předmětu řízení, se neplatí.

zpět nahoru

7. Soudní poplatky za ověření a vyhotovení soudních výpisů a listin

Soudní poplatky za vyhotovení kopie, výpis

Za vyhotovení stejnopisu, opisu, kopie nebo fotokopie listin, protokolů, příloh, záznamů, rejstříků, evidencí knih a jiných částí spisů vedených soudem včetně pořízených výpisů z nich:
a) v jazyce českém nebo slovenském
bez ověření za každou i započatou stránku 50,-
s ověřením za každou i započatou stránku 70,-
b) v cizím jazyce
bez ověření za každou i započatou stránku 60,-
s ověřením za každou i započatou stránku 100,-

Poznámka: Za kopie pořízené na kopírovacích strojích nebo prostřednictvím počítače bez ověření se vybere poplatek ve výši 15,- Kč za každou i započatou stránku a s ověřením se vybere poplatek 35,- Kč za každou i započatou stránku.

Soudní poplatky za poskytnutí elektronických dat

Za poskytování kopie elektronických dat, které jsou součástí spisu, za každých započatých 10 MB dat 10,- Kč
Za poskytnutí trvalého nosiče dat   10,-

Soudní poplatky za ověření listin a podpisu na listině

Za ověření listiny v českém nebo slovenském jazyce 20,- Kč
Za ověření listiny v cizím jazyce 50,-

Za ověření podpisu na listině nebo jejím stejnopisu za každý podpis 30,-

Soudní spis

Za zaslání soudních spisů k jinému soudu, aby do nich žadatel nahlédl 200,-

Soudní vykonavatel

Za sepsání movitých věcí soudním vykonavatelem 500,-

Odklad, splátky, prominutí soudních poplatků

Za žádost o povolení posečkání poplatku nebo o povolení zaplacení poplatku ve splátkách 200,-
Za žádost o prominutí nedoplatku na poplatku 200,-

zpět nahoru

Články