Formuláře

Nenašli jste hledaný vzor smlouvy, máte nápad nebo otázku?


Zadejte email:Do políčka dole opíšte kód z výše uvedeného obrázku


Vzor Zdarma do 5-7 pracovních dnů

Zavolejte na Tel.č. 725 069 162 (PO do PÁ od 9:00 do 16:00)
a zcela ZDARMA Vám vypracujeme vzor dokumentu na míru vašeho řešení.

Naše statistiky

Celkové návštěvy: 12 415 018

Dnes: 1 228

Počet zobrazených vzorů: 4 696 287

Počet stažených vzorů: 1 244 062

Vzory smluv ke stažení zdarma.

Smlouva o půjčce

Alternativní název: Smlouva o půjčení peněz

Popis: Na této stránce naleznete radu, jak napsat smlouvu o půjčce. Stáhněte si u nás bezplatně vzor smlouvy o půjčce.

zdarma
vloženo 8.června 2010 19:09 | zobrazeno: 112 546x | staženo: 45 576x
Zpět
-- -- -- Začátek vzoru smlouvy -- -- --
Smlouva o půjčení peněz - smlouva o půjčce

SMLOUVA O PŮJČCE
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 657 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“ nebo „tato smlouva“)

Čl. 1
Smluvní strany

1.1

Lukáš Prosil, r.č. 123456/0987, bytem Jarní 65, 284 01 Kutná Hora (dále jen „věřitel“).

1.2

Richard Moudrý, r.č.678910/0321, bytem Slepá 8, 284 01 Kutná Hora (dále jen „dlužník“).

Čl. 2
Předmět smlouvy

2.1

Dnešního dne věřitel půjčil dlužníkovi finanční částku ve výši 60.000,- Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých) a dlužník tuto částku převzal.

2.2

Dlužník podpisem této smlouvy stvrzuje, že finanční částku uvedenou v ustanovení 2.1 této smlouvy převzal v hotovosti a zavazuje se tuto částku vrátit včetně úroku uvedeného v ustanovení 2.3 této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2010, a to v hotovosti na adrese uvedené v ustanovení 1.1 této smlouvy.

2.3

Smluvní strany se dohodly, že úrok činí 1,25 % měsíčně z částku uvedené v ustanovení 2.1 této smlouvy.

2.4

Dlužník je oprávněn finanční částku vrátit i před dnem její splatnosti, přičemž úroky je povinen zaplatit jen za dobu do její vrácení.

Čl. 3
Závěrečná ustnovení

3.1

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

3.2

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom (1) vyhotovení.

3.3

Bude-li kterékoli ustanovení této smlouvy neplatné nebo nevymahatelné, nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy, pokud je takové ustanovení oddělitelné od této smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k nahrazení takového ustanovení této smlouvy, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.

3.4

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto dohodu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této dohody a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti k právním úkonům, a dále že tato smlouva nebyla ujednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

V Kutné Hoře dne 8. 6. 2010

____________________
věřitel

____________________
dlužník

-- -- -- Konec vzoru smlouvy -- -- --
Smlouva o půjčení peněz - smlouva o půjčce
Stáhnout vzor Zpět nahoru

Legenda:

  Námi doporučené vzory smluv   Zobrazit detail vzoru smlouvy   Stáhnout vzor smlouvy   Nejvíce zobrazovaný vzor smlouvy   Nejvíce stahovaný vzor smlouvy

Články